De justitiehuizen verrichten ook maatschappelijke onderzoeken in het kader van een familiaal conflict. De familierechtbank vraagt in dat geval aan het justitiehuis een maatschappelijk onderzoek uit te voeren en een advies op te stellen, zodat die de best mogelijke beslissing kan nemen over het familiaal conflict. Concreet gaat het meestal over een advies inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfs- en omgangsregeling tussen ouders en kinderen in scheidingszaken of recht op persoonlijk contact van grootouders met hun kleinkinderen.
De instroom van het aantal aanvragen voor maatschappelijke onderzoeken in scheidingszaken vertoont na een stijging tot 2013 een gestage daling.  Vanaf 2019 zien we opnieuw een geleidelijke toename van aantal dossiers op jaarbasis. Waar het aantal dossiers in 2019 1.642 bedroeg, zien we de daaropvolgende jaren een zeer voorzichtige stijging. In 2020 werden er 1.650 maatschappelijke onderzoeken in scheidingszaken verricht, in 2021 waren dat er al 1.686.
De justitiehuizen behandelen voornamelijk hoog-conflictueuze scheidingen. Het gaat hierbij over situaties waarbij de alternatieve aanpak niet gelukt is en waar sprake is van een escalatie van het conflict.

sluiten